Szabó Zsolt
ZMNE BJHMK Repülő és Légvédelmi Intézet
szabo.zsolt@uni-nke.hu

A KATONAI REPÜLŐTÉRI TALAJSZENNYEZÉS MEGELŐZÉSÉNEK BIZTONSÁGTECHNIKAI LEHETŐSÉGEI
THE SAFETY TECHNOLOGICAL ASPECTS OF SOIL CONTAMINATION PREVENTION IN MILITARY AIR BASES

ABSZTRAKT
A dolgozat bevezetőjében röviden ismertetem az alapfogalmakat, valamint a talajszennyezés forrásait a katonai repülőtereken. A fő részben bemutatom a megelőzés és az előrejelzés lehetséges biztonságtechnikai megoldásait. A befejező részben levonom a következtetéseket.

ABSTRACT
In the preliminary part of my paper I briefly introduce the basic knowledge connected to this field and then the sources of soil and water contamination in Air Bases. In the main part I provide detailed introduction of possible safety management strategies for prevention and prediction. In the closing part I subtract the conclusions.

BEVEZETŐ
A katonai repülőtéri talajszennyezés megelőzésének biztonságtechnikai lehetőségei vizsgálata előtt nézzük meg, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak, mint biztonság, biztonságtechnika, környezetvédelem, talajszennyezés, s erre a feladatra miért van szükség.
A biztonság egy komplex fogalom, mely a politikai, gazdasági, katonai, szociális, humanitárius, környezetvédelmi szférákra, valamint a katasztrófa elhárításra egyaránt kiterjed. [1]
A biztonság megteremtésének személyi, társadalmi és tárgyi feltételei vannak. A tárgyi feltételek és az ezekhez kapcsolódó alkalmazási lehetőségek összessége a biztonságtechnika.
A biztonságtechnika a biztonsághoz, a biztonságérzethez fűződő, az ember és a társadalom biztonságérzetét alapvetően befolyásoló műszaki-technikai eszközök, eljárások és kutatási eredmények komplex alkalmazása. [2]
Mit jelent a biztonságtechnika a katonai repülőterek, a repülőcsapatok vonatkozásában.
A katonai repülőterek biztonságtechnikai rendszere összetett rendszer, magába foglalják az általános biztonságtechnikai rendszereket, kiegészítve a katonákra vonatkozó sajátosságokkal és a speciális – repüléssel kapcsolatos -  rendszerekkel. A repülőcsapatok biztonságtechnikai rendszere nyolc fő csoportba sorolható be (1. ábra) [3]

RTK
1. számú ábra
A repülőcsapatok biztonságtechnikai rendszerei 1

A repülőcspatok katonai biztonságtechnikai rendszerei további biztonságtechnikai rendszereket tartalmaznak. [4]
A környezetvédelem társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul. Katonai környezetvédelem nincs, a hadsereg a polgári jogszabályok alapján tevékenykedik ezen a területen.
A környezetvédelem biztonságtechnikai kérdései a megelőzés, károkozás eseten a mielőbbi jelzés lehetséges megoldásait vizsgálja.
„A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira.
A föld védelme magában foglalja a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása, valamint élővilága védelmét is.” [5]
A talaj a földfelszín legfelső, termékeny rétege mely ökológiai és emberi tevékenységhez kötődő funkciókkal bír. A talaj megújuló képessége behatárolt. Leginkább az ökológiai funkciók sérülékenyek és védelemre szorulnak. Különféle anyagok talajba jutása szennyezést okozhat. A szennyeződés az, amikor a szennyezőanyag egy, az anyag minőségétől függő nagyságú koncentrációt meghalad. [6]

Talajvédelmi szempontból a katonai repülőterek fokozottan veszélyeztető objektumok. A légijárművek és a kiszolgáló technikai eszközök üzemeltetése olyan anyagok felhasználását igényli, melyek tárolása, kezelése biztonságos feltételeket követel meg. A nem megfelelő technológia alkalmazása szennyezést okozhat, melynek megszüntetése hosszú időt és komoly anyagi ráfordítást igényel.

RTK
2. ábra 2
A talajvízszennyezés (TPH) 3 kiterjedése a kecskeméti repülőtéri üzemanyagkút területén
a mentesítés megkezdése előtti állapotban

Az 2. ábra mutatja, hogy az elavult rendszer milyen mértékű talajvízszennyezést okozhat. [7]
A talajszennyezés lehetséges forrásai:

A TALAJSZENNYEZÉS MEGELŐZÉSÉNEK LEHETSÉGES BIZTONSÁGTECHNIKAI MEGOLDÁSAI
A nagy mennyiségű hajtó- és üzemanyagok (3. és 4. ábra) a katonai repülőterekre csővezetéken, vasúti- és közúti szállítással érkezhetnek.

RTK
3. ábra
A szolnoki repülőtér JET-A-1 repülő petróleum felhasználása

RTK
4. ábra
A szolnoki repülőtér gázolaj felhasználása 5

Amennyiben a laktanyába vasúti szállítással érkezik be az üzemanyag, azt egy vízzáró réteggel bevont területen célszerű lefejteni. Ezt a területet egy gyűjtő csatornarendszeren (5. ábra) keresztül ülepítő, leválasztó tározó rendszerbe kell csatlakoztatni. A tevékenység során esetleg szivárgó hajtóanyag így nem kerül a talajba, hanem a csapadékkal keveredve így eljut a ciszternába. Az ülepített szennyeződés rendszeres időközönként kiemelhető, s megsemmisítésre elszállítható. [8]

RTK
5. ábra
Vízzáró réteggel bevont érkezési terület a gyűjtő csatornával
[fotó: Szabó Zsolt]

A hajtóanyag tárolására használt tartályok biztonsági megoldásai többfélék lehetnek. Alkalmazható megoldás dupla falu tartály. A két fal közé folyadékot engednek. Ez általában fagyálló folyadék, így nincs kitéve a hideg időjárásnak. A két fal összedolgozásánál puffer tartály található. Amennyiben a tartály szintje emelkedik, a belső fal szivárog, s ezáltal üzemanyag keveredik a fagyállóhoz. Ha csökken, az a tároló külső falának szivárgását jelzi.
Másik megoldásként a tartály egy beton hengerben helyezkedik el, melyben az körbe járható, így rendszeresen ellenőrizhető annak állapota.
A tárolók állapota egyéb biztonsági eszközökkel is figyelhetők. A beton tartóban lévőnél a szerelő térben a levegőben jelenlévő üzemanyag koncentrációját egy jelző rendszer (6. ábra) figyeli. A megengedettnél magasabb koncentráció esetén, - mely a belső fal szivárgását feltételezi - riaszt, s egy automatikus szellőztető rendszert indít be (7. ábra). A rendszer a a szerelő térben addig nem engedi a világítás felkapcsolódását, míg a biztonságos szint alá nem süllyed a levegő káros anyag koncentrációja. [8]

RTK
6. ábra
A levegő károsanyag koncentrációját figyelő érzékelő
[fotó: Szabó Zsolt]

RTK
7. ábra
Riasztó, szellőztető rendszer
[fotó: Szabó Zsolt]

A tartályok figyelő, jelző rendszerhez vannak csatlakoztatva. A hajtóanyag tartályok egy központi vezérlőre vannak bekötve, mely a tartályok állapot jellemzőit figyeli és naplózza (8. ábra):

RTK
8. ábra
Adatnapló 6

A rendszer riaszt:

A figyelő-jelző rendszer számítógépes kapcsolat felvételére képes a meghatározott szervezetek felé. [9]
A tartályok, illetve a szállító gépjárművek töltését csepegésgátló töltő berendezéssel kell végezni (9. ábra).

RTK
9. ábra
Csepegésgátló töltő berendezés
[fotó: Szabó Zsolt]

Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, a töltési területet vízzáró réteggel kell kezelni, melyet az 5. ábrán látható módon elvezető csatornarendszerrel gyűjtő ülepítő, leválasztó tározó rendszerbe (10. ábra) kell vezetni.
Amennyiben a töltési terület nem felületkezelt, a töltés alatt szennyező anyagot felfogó edényt kell elhelyezni (11. ábra).

RTK
10. ábra
Leválasztó, tározó rendszer
[fotó: Szabó Zsolt]

RTK
11. ábra
Csöpögést felfogó edény
[fotó: Szabó Zsolt]

A kenőanyagok veszélyes anyagnak számítanak. Az elhasznált anyagok meghatározása a 4/2001.(II. 23.) KÖM rendelet „A hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól”1.§ c) alapján: „ Hulladékolaj: bármelyik, az eredeti rendeltetési céljára már nem használható, hulladékká vált ásványolaj alapú kenőolaj, illetve ipari olaj, továbbá a motorolajok, illetve sebességváltó-olajok, valamint a turbinaolajok és a hidraulikaolajok.” [10] A veszélyes hulladékok tárolására, kezelésére vonatkozóan „A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről” szóló 98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet az irányadó. A jogszabályoknak megfelelően kell kialakítani a veszélyes anyag tároló (12. ábra) és veszélyes anyag gyűjtő helyet.

RTK
12. ábra
Alegység veszélyes anyag tároló hely
[fotó: Szabó Zsolt]

A technikai eszközök mosását zárt rendszerű mosón kell végrehajtani, s így a keletkezett oldószeres szennyezett víz ülepítő-tisztító rendszerbe kerül. A keletkezett iszap veszélyes hulladék, megsemmisítésre el kell szállítani.

BEFEJEZÉS
A dolgozatban bemutatott talajszennyezési és üzemanyag felhasználási adatok bizonyítják, hogy a technikai eszközöket üzemeltetők nagy felelősséggel tartoznak a környezetvédelem ügyének. A minimális szennyezési eshetőség kiküszöbölése érdekében is megelőző, riasztó rendszereket kell kiépíteni.

FELHASZNÁLT IRODALOM
[1] Hadtudományi lexikon, MHTT, Budapest 1995. 144.o.
[2] Kuris Zoltán: A biztonságtechnika tudományszak tárgya és eredményei (http://www.hadmernok.hu/2010_1_kuris.pdf 2011. 01. 25.)
[3] Dr. Jakab László: Biztonságtechnikai rendszerek a repülőcsapatoknál http://www.szrfk.hu/rtk/index.html XXII. évfolyam 2010. 3. szám 2011. 01. 25.
[4] Dr. Jakab László: Az ABV védelem biztonságtechnikai rendszerei a NATO STANAG 2150 előírásai alapján http://www.szrfk.hu/rtk/index.html XXII. évfolyam 2010. 3. szám 2011. 01. 25.
[5] 1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól
[6] Dr. Halász László-Dr. Földi László: Környezetvédelem II. ZMNE, Budapest, 2008.
[7] Szabó Zsolt: A kecskeméti repülőbázis talaj- és vízszennyezésének kármentesítése, a megelőzés új biztonságtechnikai megoldásai http://www.hadmernok.hu/2010_2_szabozs.pdf 2011. 01. 25.
[8] Szabó Zsolt: A kecskeméti repülőbázis környezetvédelmi biztonságtechnikai megoldásai http://www.szrfk.hu/rtk/index.html XXI. évfolyam 2009. 1. szám 2011. 01. 25
[9] Szabó Zsolt: Környezetvédelem és a Légierő http://www.szolnok.mtesz.hu/sztk/kulonszamok/2008/cikkek/szabo-zsolt.pdf 2011. 01. 25.
[10] 4/2001.(II. 23.) KÖM rendelet „A hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól”1.§ c)

1 Dr. Jakab László: Biztonságtechnikai rendszerek a repülőcsapatoknál http://www.szrfk.hu/rtk/index.html XXII. évfolyam 2010. 3. szám 2011. 01. 25.
2 ábra: ALTERRA Építőipari Kft.
3 TPH - Total Petroleum Hydrocarbons - Összes Ásványolaj szénhidrogén
4 Adat: 86. Szolnok Helikopter Bázis, grafikon: Szabó Zsolt
5 Adat: 86. Szolnok Helikopter Bázis, grafikon: Szabó Zsolt
6 86. Szolnok Helikopter Bázis

Vissza a tartalomhoz >>>