Rolkó Zoltán – Nagy János

Földi célok meghatározása helikopterekkel

Az ismeretlen célok meghatározása bonyolult feladat. A gépszemélyzeteknek ismeretlen terepen kell a gyakran álcázott, vagy mozgó célokat felderíteniük, azonosítaniuk, majd azokra a megfelelő manővert felépíteniük.
A hatékony célmeghatározáshoz a gépszemélyzet közös és összehangolt erőfeszítése szükséges. A cikk összefoglalja a célmeghatározás folyamatát, a célok azonosításának és osztályozásának módszereit, illetve a célmeghatározás megerősítésének rendjét, annak érdekében, hogy a személyzet képes legyen kiválasztani a kijelölt célokat és a lehető legnagyobb mértékben csökkenthető legyen a saját csapatokra kiváltott tűz veszélye.

 

A Magyar Honvédség helikopter alegységei számára a földi célok ellen végrehajtott éleslövészeti kiképzés, alaprendeltetésükből fakadóan az egyik meghatározó kiképzési ág. Vonatkozik ez – ha különböző mértékben is, mind a harci, mind a szállítóhelikopter alegységre. Az éleslövészeti kiképzés különböző okok miatt háttérbe szorult. Különösen károsan befolyásolja ez a harcihelikopter alegység felkészültségének színvonalát, de kihat a szállítóhelikopter alakulatokra is.
A felkészültség szinten tartása érdekében fontos volt helyettesíteni ezt a kiképzési ágat úgynevezett fotólövészeti feladatokkal, ami amúgy is szükséges volt az éleslövészetekre történő felkészüléshez. Az eddigi gyakorlat szerint a fotólövészeteket is szinte kizárólag repülőtéri, valamint lőtéri körülmények között tervezték. Ez esetben a rárepüléseket ismert, kijelölt, jól látható és számozott célokra hajtották végre a gépszemélyzetek, így nem kellett azok felkutatásával, azonosításával, vagyis meghatározásával foglalkozniuk.
A fotólövészetek nagy előnye, hogy azokat nem csak lőtéri körülmények között, hanem gyakorlatilag bármilyen elkülönített légtérben, bármilyen célra végre lehet hajtani. Az ismeretlen célok meghatározása viszont nagyon bonyolult feladat: a gépszemélyzeteknek ismeretlen terepen kell a gyakran álcázott, vagy mozgó célokat felderíteniük, azonosítaniuk, majd azokra a megfelelő manővert felépíteniük. A helikopterek alkalmazásának jellegéből fakadóan erre nagyon kevés idő áll rendelkezésre, valamint megnövekszik a gépszemélyzetek figyelemmegosztása, a navigáció, az akadályok kikerülése, a fedélzeti rendszerek üzemeltetése, valamint a célkutatás között, ami a koordináció romlásához, így a rárepülés sikertelenségéhez vezethet, nem szólva a repülés biztonságának csökkenéséről. Ilyen körülmények között szükségessé válik a célmeghatározás rendjének kidolgozása, rendszerbe foglalása, a befolyásoló körülmények azonosítása, ezek után a gépszemélyzetek gyakoroltatása.

A CÉLMEGHATÁROZÁS FOGALMA

„A célmeghatározás a célok időbeni felderítése, helymeghatározása és azonosítása a támadás megkezdéséhez szükséges mértékben.1 A hatékony célmeghatározáshoz a gépszemélyzet közös és összehangolt erőfeszítése szükséges. A következőkben kidolgozásra kerül a célmeghatározás folyamata, a célok azonosításának és osztályozásának módszerei, illetve a célmeghatározás megerősítésének rendje, annak érdekében, hogy a gépszemélyzet képes legyen kiválasztani a kijelölt célokat és a lehető legnagyobb mértékig csökkenthető legyen a saját csapatokra kiváltott tűz veszélye.

A CÉLMEGHATÁROZÁS FOLYAMATA

A célmeghatározás folyamata olyan egymásra épülő lépések sorozata, melyek végrehajtása után a személyzet képes lesz kiválasztani és azonosítani a kijelölt célokat a támadás megkezdéséhez szükséges mértékben. Ez folyamatos követelmény a gépszemélyzet minden tagja számára, védelemben és támadásban egyaránt. A gépszemélyzet által végrehajtott célkutatás, a gépszemélyzet közös erőfeszítése a számukra kijelölt figyelési szektorokban, szabad szemmel, illetve használva a helikopter optikai berendezéseit. A célmeghatározás a következő elemeket tartalmazza:
Észlelés: A potenciális ellenséges katonai jelenlét jeleinek felfedezése bármilyen jel által (látvány, hang, közvetett jel, stb.);
Azonosítás: A potenciális cél saját, illetve ellenséges jellegének megállapítása annak fizikai jellemzői (méret, alak), illetve működési jellemzői által;
Osztályozás: A potenciális cél veszélyességi fokának megállapítása;
Megerősítés: A cél gyors felülvizsgálata, a kezdeti azonosításhoz és osztályozáshoz képest;
Helymeghatározás: A potenciális cél harctéren elfoglalt helyének megállapítása (irány, vonatkozási pont vagy koordináták szerint)
Jelentés: Az azonnali jelentések biztosítják a cél leküzdéséhez szükséges létfontosságú információkat a gépszemélyzet parancsnokok számára.

A GÉPSZEMÉLYZET ÖSSZEHANGOLT CÉLKUTATÁSA

A gépszemélyzet célkutatása, vagy figyelése a következőképpen definiálható: „a célkutatás a terep gondos átvizsgálása különböző kutatási módszerek és figyelési szektorok alkalmazásával, a célok felderítése és azonosítása érdekében.” 2 A gépszemélyzetek minden tagja számára ki kell jelölni figyelési szektorokat, hogy biztosítva legyen a harcmező teljes lefedettsége. A saját figyelési szektorát mindenkinek ismernie kell. Nagyobb kötelékekben történő feladat végrehajtás esetén az egyes helikopterek által lefedett figyelési szektoroknak átfedésben kell lenniük egymással.

Légi célkutatási módszerek

A gépszemélyzet tagjainak folyamatosan pásztázniuk kell kijelölt figyelési szektoraikat, a célok, vagy a lehetséges célok jeleinek felderítése érdekében. A háromféle célkutatási módszer képessé teszi a gépszemélyzet tagjait a célok gyors meghatározására. A módszerek a következők: oldalpásztázás, mozgó- valamint álló módszerek. A megfelelően koordinált célkutatás alatt a gépszemélyzet tagjainak meg kell osztaniuk feladataikat − valakinek vezetnie is kell a helikoptert. Mindhárom célkutatási módszer alkalmazható szabad szemmel illetve a helikopter optikái segítségével, nappal és éjjel egyaránt.

Amennyiben sem az oldalpásztázási, sem a mozgó, sem az álló kutatási módszerekkel nem talált célt a gépszemélyzet, − ha az idő engedi − használhatja a helikopter optikáit figyelési szektoruk gondos és átgondolt átfésüléséhez. Ez a módszer olyan viszonylag kis területek részletes átfésülésénél használatos, ahol feltételezhető az ellenséges tevékenység. Ebben az esetben egy meghatározott területre kell koncentrálni és azt részletesen átvizsgálni. A célok közvetlen, vagy közvetett jeleit az óramutató járásával megegyező irányban, egy meghatározott pont (jellegzetes tereptárgy) körül körbe pásztázva kell keresni.

Néhány példa a közvetett jelekre:

A célok észlelése

A gépszemélyzetnek első lépésként fel kell fedeznie a potenciális ellenséges katonai jelenlét objektumait (élőerő, harcjárművek, eszközök) a harcmezőn. Ez minősül a célmeghatározás első fázisának. A célok detektálása a gépszemélyzet célkutatása során történik a célok közvetett jeleinek felfedezése révén.

A célok közvetett jelei:

Példák a célok közvetett jeleire:

Nehezen észlelhető céltípusok és az észlelést nehezítő tényezők

Néhány célt különösen nehéz észlelni. Ezek észleléséhez magasabb színvonalú gépszemélyzet kiképzés és nagyobb koncentráció szükséges. A következő felsorolás példákat tartalmaz a nehezen észlelhető céltípusokra, illetve az észlelésüket megnehezítő tényezőkre.

A CÉLOK HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA

E tevékenység eredményeképpen meghatározhatjuk az adott cél saját helikopterhez viszonyított helyzetét. A célok helyének meghatározása a gépszemélyzet célkutatása során történik a folyamatos figyelés és a célok észlelésének eredményeképpen. A helymeghatározás célja az, hogy gépszemélyzet azon tagja, aki felismerte a célt, tudathassa a gépszemélyzet másik tagjával annak pontos helyzetét. Például a másod-helikoptervezető, vagy a helikoptervezető lövész észlelve a célt meghatározza annak helyét a helikoptervezető számára. Az alapvető helymeghatározási módszerek a következők:

Megjegyzés: Amennyiben a céladatok egy másik helikopter személyzete számára kerülnek átadásra, azt mágneses irány meghatározásával kell megadni. A fenti módszerek nem megfelelőek, mivel a két helikopter helyzete között különbség lehet.

A CÉLOK OSZTÁLYOZÁSA 4

A célok osztályozása, az adott célok veszélyességi foka szerinti csoportosítását jelenti. E tevékenység a célok befogása után történik. Ahhoz hogy a gépszemélyzet a harcmezőn megjelenő célokat hatékonyan és biztonságosan le tudja küzdeni, gyorsan el kell döntenie, hogy melyik cél jelenti a legnagyobb veszélyt számára. A célokat veszélyességük szempontjából három csoportra lehet osztani: különösen veszélyes, veszélyes, és kevésbé veszélyes célokra. A fenyegetés célonkénti helyes felmérése eredményeképpen a személyzet helyes prioritási döntést tud hozni. Ezután a személyzet tovább analizálja a célokat a megfelelő pusztítóeszköz kiválasztása céljából (Gyengén, vagy erősen páncélozott járművek, élőerő, pontszerű, vagy területcélok stb.)
Különösen veszélyes célok: Amennyiben a gépszemélyzet olyan légvédelmi képességgel rendelkező célt észlel, mely láthatóan támadásra készül, azt különösen veszélyes célnak kell tekinteni. Ez a céltípus képviseli a legnagyobb veszélyt, ezért ezt azonnal meg kell támadni. Ha több ilyen típusú céllal kerül szembe a személyzet, először célszerű a legközelebbit megtámadni.
Veszélyes célok: Olyan célok, melyek rendelkeznek légvédelmi képességekkel, de nem készülnek támadást indítani. Ezt a céltípust a különösen veszélyes célok megsemmisítése után kell leküzdeni, kivéve, ha a célprioritást másképp nem határozták meg.
Kevésbé veszélyes célok: Ezen célok nem rendelkeznek légvédelmi képességgel, de jelenthetik jelenlétünket azoknak, melyek képesek támadást indítani. Ezt a típust ezért kevésbé veszélyes céltípusnak nevezzük. Leküzdésüket a különösen veszélyes és veszélyes célok megsemmisítése után kell megkezdeni, kivéve, ha magas a prioritási fokuk. (pl.: parancsnoki, híradó, vagy vezetési pontként szolgáló járművek)
Amennyiben a célok megsemmisítésének elsőbbsége illetve megsemmisítési sorrendje nem került meghatározásra, a következő sorrend szerint kell eljárni:

 1. Légvédelmi tüzérség;
 2. Tűzvezetési és parancsnoki harcjárművek;
 3. Harckocsik;
 4. Tüzérség;
 5. PSZH-k;
 6. Műszaki kiszolgáló járművek, eszközök (Üzemanyag és lőszerszállító járművek);
 7. Ellenséges élőerő.

A CÉLMEGHATÁROZÁS MEGERŐSÍTÉSE

A megerősítés a kezdeti azonosítás és osztályozás gyors felülvizsgálata. Közvetlenül a tűzparancs előtt a célzás folyamán kell végrehajtani. A célok megerősítése során a hatlépéses módszert kell alkalmazni. Ez a módszer nagyban segíti a gépszemélyzet parancsnok döntését a tűzmegnyitásra vonatkozólag, mert módszeres lépésekből áll. Ha a gépszemélyzet az adott célt ellenségesként határozza meg, úgy folytathatják annak leküzdését. Ha valamely kérdésre a személyzet nem ismeri a választ, kérhetnek megerősítést a kötelék többi tagjától.
Példa a páncélelhárító bevetés során, a harctéren felderített jármű ellenséges célként megerősítésére. Amennyiben a következő kérdésekre igen a válasz, akkor a cél nagy valószínűséggel megfelel a harcfeladatnak:

 1. Lépés:   A jármű az eligazításon meghatározott ellenséges szektorban van-e? (Helyzetfelismerés – az igen válasz nem jelenti azt, hogy a jármű ellenség)
 2. Lépés:   A jármű a saját csapatok felé mozog-e? (Helyzetfelismerés – az igen válasz nem jelenti azt, hogy a jármű ellenség)
 3. Lépés:   Lánctalpas-e a jármű? (Az eligazításon megismert ellenséges helyzet szerint kategorizálja a járművet. Ha nem lánctalpas, akkor feltételezhetően kerekes.)
 4. Lépés:   Van-e lövege a járműnek? (Ez a kérdés potenciális fenyegetésként kategorizálja a járművet. Megkülönböztethetjük vele pl. a PSZH-t a harckocsitól)
 5. Lépés:   Van-e torony a járművön? (Tovább finomítja a 3. lépést. A figyelem a torony felé fordul melynek alakja azonosíthatja a járművet)
 6. Lépés:   Van-e más felépítmény, vagy felszerelés a járművön? (Pl: lokátor, rakéták, füstgenerátor stb. Segíthet azonosítani a légvédelmi tüzérségi eszközöket)

A CÉLOK TÁVOLSÁGÁNAK MEGHATÁROZÁSA

A harci helikopterek alapvető távolság meghatározó eszköze a lézertávmérő. A távmérő meghibásodása, a kedvezőtlen időjárási helyzet, a cél mérete illetve a lézertávmérő teljes hiánya rákényszerítheti a gépszemélyzetet a céltávolság más módszerrel történő meghatározására. A következő módszerek segítséget nyújtanak a lézertávmérő nélküli távolság meghatározáshoz.

Felismerési módszer

A céltávolság meghatározása felismerési módszerrel egyszerű és pontos, feltéve ha a gépszemélyzeteknek van alkalmuk rendszeresen gyakorolni azt. A célnak szabad szemmel láthatónak kell lennie. A felismerési módszer elve a következő: a gépszemélyzet az adott cél felismerhetőségének mértékéből határozza meg a céltávolságot. Például, ha egy célt a gépszemélyzet harckocsiként képes azonosítani a céltávolság kb. 1500 m lesz. A következő táblázat tartalmazza azokat a maximális távolságokat, ahonnan a gépszemélyzet az adott célokat különböző mértékig azonosíthatja.

Cél

Azonosítási táv szabad szemmel

Élőerő, géppuska, páncéltörő ágyú, aknavető

500 m

Harckocsi, PSZH, teherautó – típus szerint (pl. T-72)

1000 m

Harckocsi, ágyú, PSZH – általában

1500 m

Páncélozott jármű, kerekes jármű

2000 m

A felismerési módszert alkalmazva figyelembe kell venni az adott cél méretét és tisztán láthatóságát a háttérhez viszonyítva. Bizonyos fény és terepviszonyok között a cél közelebbinek, más viszonyok között távolabbinak tűnik. A következő körülmények hibát okozhatnak a felismerési módszerrel történő távolságbecslésben.

Közelebbinek tűnik:

Távolabbinak tűnik:

Térkép módszer

A céltávolság meghatározásához bizonyos körülmények között használhatók a céltérképek. A másodpilóta, vagy a helikoptervezető-lövész meghatározza a helikopter tartózkodási helyét a térképen (térkép/terep módszerrel, és/vagy GPS koordináták segítségével). Ezután a terep térképpel történő összevetésével meghatározza a cél helyzetét, majd leméri a két ismert pont közötti távolságot. Minden gépszemélyzetnek rendelkeznie kell megfelelően kidolgozott térképpel még akkor is, ha a helikopter rendelkezik elektronikus navigációs berendezésekkel.

Ismert távolságok módszere

Amennyiben műveletek előre meghatározott harcbavetési terepszakaszokon vagy leshelyen folynak, a gépszemélyzetek a felkészülés során meg tudják határozni a különböző vonatkozási pontok leshelytől mért távolságát.

Vonásérték módszer

A vonásérték módszer egyike a szabad szemmel végrehajtott legpontosabb céltávolság meghatározási módszereknek. Ahhoz, hogy e módszert alkalmazni tudjuk, ismernünk kell a lehetséges céljaink méreteit (szélesség, magasság, hossz). A módszer pontossága három dologtól függ.

1°-ot kb. 18 vonás tesz ki. Egy vonás szögértéke a teljes kör 1/6400-ad része. 1000 m-ről az 1 m magas (széles) cél egy vonás alatt látható. Az összefüggés a vonásérték és a cél mérete között a távolság függvényében állandó marad. A céltávolság így meghatározható a célzókészülékek célhálóján látható vonásbeosztás segítségével.

A következő táblázat segítségével meghatározható a különböző céltípusok távolsága:

Átlagos harckocsi

A harckocsi méretei

Vonásérték és távolság (m)

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Hossz
6,7 méter

13400

6700

4467

3350

2680

2233

1914

1675

1489

1340

1218

1117

1031

957

Szélesség
3,4 méter

6800

3400

2267

1700

1360

1133

971

850

756

680

618

567

523

486

Teljes magasság
2,3 méter

4600

2300

1553

1150

920

767

657

575

511

460

418

383

354

329

Torony magassága
1 méter

2000

1000

667

500

400

333

286

250

222

200

182

167

054

143


Átlagos PSZH

A PSZH méretei

Vonásérték és távolság (m)

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Hossz
6,4 méter

12800

6400

4267

3200

2560

2133

1829

1600

1422

1280

1164

1067

985

914

Szélesség
2,6 méter

5200

2600

1733

1300

1040

867

743

650

578

520

473

433

400

371

Teljes magasság
2,1 méter

4200

2100

1400

1050

840

700

600

524

467

420

382

350

323

300

ÖSSZEFOGALÁS

A célmeghatározás folyamata olyan egymásra épülő és kölcsönösen egymástól függő lépések sorozata, melyek végrehajtása után a személyzet képes lesz kiválasztani és azonosítani a kijelölt célokat, a támadás megkezdéséhez szükséges mértékben. Ez folyamatos követelmény a gépszemélyzet minden tagja számára, védelemben és támadásban egyaránt, mivel a harc sikeres megvívását jelentősen elősegíti, ha a potenciális ellenséges objektumait és katonai jelenlét mi derítjük fel és azonosítjuk elsőként.
A célmeghatározás folyamatának, a célok azonosításának és osztályozásának alapos ismerete nem csak a műveletek sikerének alapvető feltétele, de biztosítja a saját erők megóvását, az ismeretek hatékony alkalmazása minimálisra csökkenti a saját csapatokra kiváltott tűz veszélyét.

1 FM 3-04.140 Helicopter Gunnery, Headquarters, Department of the Army, 14 July 2003
2 FM 3-04.140 Helicopter Gunnery, Headquarters, Department of the Army, 14 July 2003
3 Lopakodó repülés – Nap Of the Earth flight: a továbbiakban NOE.
4 FM 3-04.140 Helicopter Gunnery, Headquarters, Department of the Army, 14 July 2003 - alapján

FELHASZNÁLT IRODALOM

[1] FM 3-04.126 Attack Recce Helicopter Operations, Headquarters, Department of the Army, 16 Sept. 2007;
[2] FM 3-04.140 Helicopter Gunnery, Headquarters, Department of the Army, 14 July 2003;
[3] TC 1-237 Aircrew Training Manual Utility Helicopter H-60 Series, Headquarters, Department of the Army, 27 Sept. 2005;
[4] TC 1-251 Aircrew Training Manual Attack Helicopter AH-64D, Headquarters, Department of the Army, 2007; 

HELICOPTER GROUND TARGET ACQUISITION
Unknown target acquisition is difficult task. Crews have to acquire and identify camouflaged or often moving battlefield targets in various terrain, and maneuver against them. Effective target acquisition requires the combined effort of the crew. The article summarizes the target acquisition process, discusses methods for acquiring and classifying targets and target acquisition confirmation in order to be able to choose designated targets and to minimize the chance of friendly fire.

Vissza a tartalomhoz >>>